QR ผลไม้

            QR ผลไม้ ถูกคิดค้นขึ้นมาสำหรับใช้ในการพิสูจน์ทราบรายละเอียดต้นน้ำที่มาของผลไม้แต่ละผลแต่ละลูกอันถือเป็นนวัตกรรมต้นแบบของการจัดระเบียบคุณภาพผลไม้ให้เกิดมีขึ้นอย่างเป็นระบบได้ดีในระดับพรีเมียมเพื่อประกันคุณภาพผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์(กับผลไม้มาจากพื้นที่แหล่งอื่นที่เข้าร่วมโครงการ) 

   


QR ผลไม้ ถูกออกแบบ(โดย Jetta Premium  Farm)ให้เป็นตัวแบบ/Model สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการนำส่งผลไม้คุณภาพ : ผลไม้(เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์)ออกสู่ตลาดระดับสูงของไทยและของชาวต่างชาติ(ชาวจีน-และชาวโลก)ภายใต้การกำหนดราคาผลไม้จากสวนในราคาที่ชาวสวนพึงพอใจตามระดับคุณภาพของผลไม้ : เกรด AAAAA  AAAA  AAA AA A B C D  อันเป็นการสร้างโอกาสกับเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวสวนอย่างเป็นกอบเป็นกำ

 

                        QRทุเรียน-มังคุด-ลองกอง... ถือเป็นเครื่องมือสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพทั้งระบบด้วยการให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อการประกันคุณภาพระดับ AAAAA  AAAA  AAA AA A B C D บนเรื่องราวและรายละเอียดเกี่ยวกับ...

                                     ก การควบคุมดิน(พื้นดิน)/น้ำจืดในพื้นที่สวนทุเรียน ภายใต้ความเป็นมาตรฐาน GAP
                                     ข กำกับสายพันธุ์แท้-บริสุทธิ์(สมควรต้องมีวิทยาการรับรองในโอกาสต่อไป)  
                                    ค กำกับควบคุมการปลูก/การดูแลดอก-ผล/การให้ปุ๋ย/การให้สารเคมี(เท่าที่จำเป็นด้วยเครื่องมือ/วิทยาการทันสมัย)                                        การกำกับควบคุมการเก็บเกี่ยวที่ระดับความแก่สุก 80+%(สำหรับทุเรียน)     และ/หรือ 95%-98%-100% (สำหรับทุเรียน-มังคุด-ลองกอง)   ในการนี้ จะไม่มีการตัดทุเรียนระดับความแก่สุก 60-70% ซึ่งเป็นทุเรียนคุณภาพต่ำ/ไร้คุณค่าอาหาร/ขาดรสชาติส่งออก(ไปยังต่างประเทศ)สู่ผู้บริโภคอีกต่อไป 
                                     จ การกำกับควบคุมคุณภาพวัตถุดิบคุณภาพสำหรับนำไปใช้ในการแปรรูป(ทอด-กวน-....) เช่น ทุเรียนระดับความแก่สุก 80%ขึ้นไป   มังคุดที่มีระดับความแก่สุก 95-98-100%
                                     ฉ การกำกับควบคุมโรงงาน/เครื่องจักรกลมีความเป็นมาตรฐาน   ใช้วิทยาการสมัยใหม่ -ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง -ใช้เครื่องมืออุปกรณ์มาตรฐาน ภายใต้ความเป็นมาตรฐาน GMP
                                     ช การกำกับติดตามการส่งออกไปยังต่างประเทศบนการเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย: รวดเร็ว-ตรงเวลาถึงผู้บริโภคโดยตรงโดย
                                       ( ผลไม้(เมืองจันท์)จะไม่ถูกนำไปวางขายที่ชั้นวางขายโดยที่ผู้บริโภคไม่ทราบประวัติที่มา/ระดับความแก่สุกของผลไม้ผลนั้นๆในรูปแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่ผลไม้คุณภาพพรีเมียมจะถูกส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภคซึ่งสามารถตรวจสอบประวัติที่มา/ระดับความแก่สุกของผลไม้ได้อย่างละเอียด)  
                                     ซ การกำกับควบคุมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงกับการสั่งซื้อแบบพรีออร์เดอร์( Pre-Order) ไปจนถึงการนำส่งถึงหน้าบ้านของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างประเทศในรูปแบบของ  Garden to Door – Farm to Home ( สู่ผู้บริโภคชาวไทย-สู่ผู้บริโภคในเมืองใหญ่ของจีนโดยอาศัยผู้ประกอบการขนส่งเอกชนจีน-ไทย
                                     ฌ การกำกับควบคุมมาตรฐานสินค้าไทย/มาตรฐานอาหารไทย/มาตรฐานอาหารแปรรูปไทยให้สามารถตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/ระบบโซเชียลได้

                             QRผลไม้ จึงเป็นเสมือนDNA ทำหน้าที่ต่อเชื่อมกระบวนการทุกกระบวนการของเกษตรกรรมฉลาดนับตั้งแต่...

                                     1 ต้นน้ำ: สวน ชาวสวน/เกษตรกร ...    
                                     2 กลางน้ำ: โลจิสติกส์/ธุรกรรมการเงิน    
                                     3 ปลายน้ำ: ผู้บริโภค
                                    ... ให้มีเกิดขึ้นอย่างไร้รอยต่อก่อให้เกิดกระบวนการห่วงโซ่ของการผลิตผลไม้ไปจนถึงการบริโภคที่มีประสิทธิภาพ

                           QRผลไม้ เป็นเครื่องมือแห่งยุคสมัยที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ : ชาวสวน-ผู้ประกอบการโลจิสติกส์-ผู้บริโภค-ผู้มีส่วนร่วมทางวิชาการทุกคนสามารถเข้าใจ-เข้าถึงและ-ร่วมกันพัฒนาในความปรารถนาอันพึงประสงค์ของทั้ง 4 ฝ่ายได้พร้อมๆกัน ดังนี้

                        @  การสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมเกี่ยวกับผลไม้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จาก  QR ( ผ่าน  Website : jetta-farm.com)
                                    #   ลักษณะพื้นที่/สวน= GIS  ที่มีองค์ประกอบทางด้าน  Meta Data  ครบถ้วนสมบูรณ์(รอข้อมูลวิชาการบางส่วน)
                                                 _ ตำแหน่งที่ตั้ง :  location - Position  ของภูเขา/ป่าไม้/เส้นทางน้ำ/แหล่งน้ำ/พืชพรรณ/สัตว์แมลง/ชายหาด/ทะเล ... แร่ธาตุ/...             สื่อถึงคุณค่าอาหารในผลไม้จันท์
                                                 _ ความสูง/ความชันของพื้นที่ : ที่ราบ/ภูเขา/แอ่ง แหล่งผลไม้...     สื่อถึง   ความเป็นสัญลักษณ์/ความพิเศษของสวนผลไม้ในความพิเศษเกรด  AAAAA AAAA AAA AA A  B  C   D
                                                 _ สภาพอากาศ: ความชื้น/ไอทะเล-ความร้อน-การไหลเวียนของลมฟ้าอากาศ(ฤดูมรสุม)ตลอดทั้งปี...     สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่งดินแดนที่ฝังติดอยู่ในผลไม้
                                                 _ สภาพดิน : กรด-ต่างในดิน ...     สื่อถึงรสชาดอันวิเศษของผลไม้
                                                 _Marker :  จุดมาตรฐานสำหรับใช้อ้างอิงในความเป็นมาตรฐานแหล่งผลิต...   สื่อถึงตำแหน่งที่ตั้งสวนผลไม้เมืองจันท์
                                    #  ตำนาน/ประวัติสายพันธุ์
                                                 _ สายพันธุ์บริสุทธิ์ดั้งเดิม
                                                _ สายพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรม
                                    #  คุณค่าอาหารของผลไม้
                                                 _ เชิงเป็นอาหารบริสุทธิ์   บ่งบอกประเภทสารอาหาร
                                                 _ เชิงเป็นยาสมุนไพร   บ่งบอกประเภทสารที่เสมือนเป็นยารักษาโรค
                                                 _ เชิงเป็นอาหารเสริมสุขภาพ บ่งบอกประเภทสารอาหารเสริมสุภาพ
                        @  เจ้าของสวน
                                    #  ชื่อเจ้าของ   บ่งบอกประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ
                                    #  การทำสวนผลไม้คุณภาพ
                                                 _ การดูแลดิน-น้ำ-อากาศ
                                                 _ การใช้สารธรรมชาติ/การใช้สารอินทรีย์
                                                 _ การใช้/ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์เก็บเกี่ยว
                                                _ การใช้สารเร่ง(ซึ่ง  Jetta Premium Farm  จะไม่ใช้สารเร่งดอกโดยเด็ดขาด)
                       @  ปฏิทินผลไม้
                                    #  สุขภาพของลำต้น/ใบ-อายุ   บ่งบอกความอร่อย
                                    #  การดูแลปรนนิบัติ/ให้ปุ๋ย ให้น้ำ
                                    #  วันที่ดอกผลิ-บาน    บ่งบอกอายุผลไม้(คำนวณแบบอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์)
                                    #  ขนาด/รูปร่าง(ถ่ายภาพ)ของผลไม้ที่เจริญเติบโตในห้วง1-8สัปดาห์     บ่งบอกสุขภาพต้นไม้-ผลไม้
                                    #  อายุของผลไม้บนเส้นเวลา  Real-time   บ่งบอกระดับความแก่สุก%
                                    #  กำหนดวันตัดเก็บผลไม้ออกจากต้น
                         @  การเข้าสู่ความเป็นเจ้าของ
                                 #  การลงทะเบียนจองผ่าน QR-On Line : Real-Time
                                 #  การเฝ้าฟูมฟักผลไม้ผ่าน QR-On Line : Real-Time  ซึ่งสามารถเฝ้าดูการเติบโตได้ตามความปรารถนา(กรณีจองเป็นต้นในโครงการนำร่อง “จองทั้งต้น”
                                 #  การจ่ายเงิน(ผ่านบัญชีธนาคาร : ธนาคารที่เป็นพันธมิตร)
                        @  การโลจิสติกส์
                                    #  การขจัดสิ่งปนเปื้อน/กำจัดแมลงที่ติดอยู่กับเปลือกผลไม้
                                    #  การรักษาคุณค่าอาหาร
                                    #  การหีบห่อ
                                    #  การนำส่ง
                                               _ วัน-เดือน-ปีนำส่ง
                                               _ วิธีการนำส่ง
                                                             $  มารับด้วยตนเอง
                                                             $  ใช้บริการขนส่งโดยผู้ประกอบการขนส่ง
                        @  การตลาดแบบผนึกกำลัง
                                    #  ตลาดส่งในประเทศ
                                    #  ตลาดต่างประเทศบนเงื่อนไขต่างตอบแทน (ตลาดจีน และตลาดอื่นๆ ญี่ปุ่น ฮ่องกง...ซึ่งเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร/ชาวสวน)
                                    #  จุดแสดงสินค้าตัวอย่าง :   ท่าอากาศยาน/ห้างร้าน( E-Commerce  , Online Market)   สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ...(ซึ่งจะต้องขยายผลสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้น ในการนี้จำเป็นต้องอาศัยอำนาจรัฐเป็นบางกรณี)
                        @  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานสวน/ด้านผลไม้ (ข้าราชการสังกัดกระทรวง/กรมต่างๆที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งงานเป็น “นักวิชาการ” ซึ่งจะต้องร่วมมือกับหน่วยราชการเพื่อดำเนินการต่อไป)
                                    #  การรับรองทางวิชาการ(ซึ่งหน่วยราชการจะต้องยื่นมือเข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป)
                         @  ผู้ตรวจสอบ (นายตรวจผลไม้-นายตรวจล้ง/โรงงาน-นายตรวจสวน-นายตรวจมือตัด-...ได้รับการแต่งตั้งและมีใบอนุญาต ซึ่งจะต้องร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับขององค์การ   :   สมาคม มูลนิธิ องค์การภาคประชาชน...ของชาวจันท์อย่างเข้มงวดในลักษณะการสร้างสมดุลทางอำนาจ)
                                    #  วัน-เดือน-ปี ที่ทำการตรวจสอบ/รับรอง( Certified)
                          @  การประกันคุณภาพ
                                    #  การส่งคืน - การเรียกร้องค่าเสียหาย        
                                    #  การประกันคุณภาพ
                                                _คุณค่าอาหารที่ฝังติดในผลไม้ (เร่งดำเนินการภายใต้กระบวนการทางวิชาการ                                               
                                                _ ความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
                                                _ การนำส่งถึงผู้รับปลายทางตามกำหนดเวลา
                                                _ การชดเชยกรณีมีความผิดพลาด/มีข้อบกพร่อง
                        @  ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริโภค
                                    #  วิธีการปอก(ปอกเปลือก)อย่างถูกวิธี
                                    #  เครื่องมือปอกที่เหมาะสม
                        @  การแปรรูปอาหารต่อยอด (บนการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
                                    #  การแปรรูปเป็นอาหารหวาน-คาว
                                    #  การแปรรูปเป็นยาสมุนไพร-อาหารเสริม
                                    #  สูตรอาหาร/ยา/อาหารเสริม(สูตรพื้นฐาน)
                         @  ระบบ/ System  สำหรับใช้ในการสร้าง  QR ( ลิขสิทธิ์ – ต้นแบบนำร่องสำหรับขยายผลต่อไป)
                                    # Software : AI=Sensor(EO) – System/ISR : Big Data/Digital
                                    # Website
                                    # Database
                                    # ISR :   การถ่ายภาพ/โดรน
                                                _Weather Radar
                                                _Weather Sensor
                                    # Server
                                    # Network
                                    # Manager/Admin.
                                    # Support Team          

              QR ยังคงจะต้องถูกพัฒนาให้เป็นเครื่องมือสำหรับชาวสวน/เกษตรกรแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมฉลาดและต่อยอดมาจากเกษตรกรรมดั้งเดิมกันต่อไป

 

     Jetta Premium Farm

             QR ผลไม้   :  Jetta Premium Farm บนความสำคัญของQR จึงได้ลงมือคิดค้นขึ้นมา(2020)และนำไปใช้กับ Jetta Premium Farm ในโครงการนำร่อง “ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์”   ให้เป็นโมเดลต้นแบบให้กับชาวสวนผลไม้เมืองจันท์

             QR ผลไม้   มิใช่เพื่อหวังสร้างความร่ำรวยของ Jetta Premium Farm แต่เพื่อเป็นการจุดประกายให้เกิดการสรรสร้างปัญญาไทยนำสู่การสร้างภูมิคุ้มกันแห่งความอยู่รอดของบรรดาเกษตรกรชาวจันท์ทั้งจังหวัดของของเกษตรกรไทยทั่วประเทศซึ่งจะเป็นต้นแบบนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้านวัตกรรม เกษตรกรรมฉลาด/เกษตรกรรมฉลาดแปรรูปของบรรดาผลไม้ของจันทบุรีทั้งจังหวัดและ/หรือของคนไทยทั้งประเทศให้เป็นสินค้านวัตกรรมราคาแพงออกสู่ตลาดโลกถึงผู้บริโภคระดับสูง/ Hi-Endได้เป็นสำคัญ