Precision Farming : Smart Farming + Quality Farming          

Precision Farming

          Lora Gate Way สามารถเป็นเครื่องมือช่วยบันดาลให้สวนผลไม้ดั้งเดิมกลายเป็นสวนผลไม้ชั้นเยี่ยมที่ซึ่งชาวสวนและผู้เกี่ยวข้องต่างมีข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในทุกรายละเอียดซึ่งมีความแม่นยำสูงแบบ Realtime โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บบันทึกไว้ตลอดเวลาให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อมีข้อมูลเป็นจำนวนมากพอก็จะมีคุณลักษณะเป็นแบบ Big Data ที่สามารถนำมาใช้บริหารจัดการคุณภาพของสวนผลไม้กับผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดมีผลผลิตผลไม้ชั้นเลิศสกัดมาจากธรรมชาติบริสุทธิ์สำหรับการบริโภค


ธรรมชาติรอบตัว   

          ธรรมชาติรอบตัวซึ่งเป็นต้นน้ำของผลไม้ชั้นเลิศนั้นจะถูกบันทึกในทุกพารามิเตอร์ให้เป็นข้อมูลอเนกประการ(Meta-Data) ดังนี้

          ดิน      : แร่ธาตุในดิน

          น้ำ       : น้ำในดิน-น้ำในอากาศ/ความชื้น  ฝน  สิ่งเจือปนในน้ำ/ฝน

          ลม       : ความเร็ว-ทิศทาง-อุณหภูมิ-สิ่งเจือปนพัดพามากับลม

          แดด     : ปริมาณแสงแดด รังสี  คลื่นแมกเนติก

          เวลา     : 24 ชั่วโมง

          ทั้งนี้ พารามิเตอร์หลักดังกล่าวนี้สื่อความความสัมพันธ์โดยตรงกับ : ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล  อันหมายถึงบ่งบอกถึงความเป็นฤดูกาลของผลไม้ที่แท้จริงซึ่งส่งผลถึงการทำสวน การปรนนิบัติดูแล  การเก็บเกี่ยวในระดับความแก่สุก(%)ที่แม่นยำทำให้ผลไม้มีคุณภาพ  อันมีผลต่อเนื่องไปถึงการบริหารจัดการแรงงานสวน  เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้  การตลาดทั้งในและต่างประเทศ  โลจีสติกส์  การท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมไปด้วย

          พารามิเตอร์หลักจะถูกนำไปใช้ในการสรรสร้าง Smart Farming ได้แก่ การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การพ่นยา/ฮอร์โมน  การกำจัดแมลงศัตรูพืช  การกำจัดเชื้อโรค/รา ทั้งในรูปของการจัดการเป็นจุดและ/หรือในทั้งพื้นที่บริเวณกว้าง

         

          Lora System ใช้คลื่นความถี่ 920-925MHz ในการส่งข้อมูลจากบรรดา Sensor ต่างๆ  ในการนี้คลื่นความถี่ดังกล่าวได้รับอนุญาตจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          รัศมีปฏิบัติการ(ในโครงการนำร่อง)ประมาณ 15-20 กิโลเมตร

          ประหยัดไฟฟ้าโดยสามารถใช้โซลาเซลล์ขนาดเล็กได้

         

แหล่งสร้างและใช้ปัญญาไทย

          ปัญญาไทยแห่งยุคสมัยถูกสร้างขึ้นมาโดยคนไทยรุ่นใหม่ผู้มุ่งมั่น  โดยต่างมีจิตวิญญาณในเป้าประสงค์ต้องการสรรสร้างให้เกิดระบบฉลาดแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการกันทั้งระบบใน 3 ส่วน คือ เกษตรกรรมฉลาด-อุตสาหกรรมแปรรูปฉลาด/อุตสาหกรรมฉลาด-เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด ในการนี้ คณาจารย์(มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี)กับวิศวกรจากหลายแหล่ง(กองทัพอากาศ-เอกชน/Think Analytics)ได้ระดมกำลังสมองร่วมกันคิดค้นขึ้นมา

          Jetta Premium Farm ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นฟาร์มเบ็ดเสร็จต้นแบบของเมืองจันท์  วัตถุประสงค์ให้เกิดการขับเคลื่อนการทำสวนผลไม้กระทำในรูปแบบการทำสวนละเอียดแม่นยำ(Precision Farming : Lora System)แบบบูรณาการนับตั้งแต่ธรรมชาติต้นน้ำไปจนถึงผลผลิตปลายน้ำเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสูงสุดทั้งที่เป็นผลไม้สดและผลไม้แปรรูปนานาชนิดรวมถึงผลไม้แช่แข็ง(-40 ถึง -60 องศาเซลเซียส)ส่งมอบให้คนไทยกับชาวต่างชาติเพื่อสร้างจังหวัดจันทบุรีให้เป็นมหานครผลไม้อย่างแท้จริง