ทุเรียน GI สด มูลค่าสูง

Odoo • Image and Text

ทุเรียน  GI -ทุเรียนตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทรงคุณค่า

           ทุเรียน GI สดมูลค่าสูง 

         ทุเรียน GI แปรรูปมูลค่าเพิ่ม

ทุเรียนจันท์  GI    : 07-10-20212/มอบใบประกาศ มีผลบังคับใช้กับทุเรียนจันท์ครอบคลุม 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี

ทุเรียนจันท์ GI   : 07-10-20212/มอบใบประกาศ มีผลบังคับใช้กับทุเรียนจันท์ครอบคลุม 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี

  ทุเรียน GI เขาสระบาป (Sub : ทุเรียนGIเมืองจันท์)

         _ เขาสระบาป

                 : แห่งเดียวของเมืองจันท์ - แห่งเดียวของโลก

         _ ทุเรียนเขาสระบาปทุเรียนชั้นเลิศสุดของเมืองจันท์ - ของประเทศไทย - และของโลก

                 ดินหน้าเขาสระบาป

                 : น้ำปี๊สะอาดบริสุทธิ์จากเขาสระบาป

                 : ไอทะเลปะทะหน้าเขาสระบาป

 

มูลค่าสูง-มูลค่าเพิ่ม   ของทุเรียนGI(ผลไม้)เกิดขึ้นมาบนหลักการ ดังนี้

         1 ต้องเป็นที่นิยม

                 1-1 รู้จัก มายาวนาน (GIS)

                 1-2 มีปูมประวัติศาสตร์บนสภาพภูมิศาสตร์/ตำนาน (GIS)

         2 หายาก

                 2-1 มี ณ พื้นที่ที่เดียวในโลก (GIS)

         3 มีน้อย

                 3-1 บนพื้นที่ขนาดเล็ก (GIS)

         4 ไม่เหมือนใคร-ไม่มีใครเหมือน (GIS)

                 4-1 รสชาติ (สำรวจ-รวบรวมข้อมูล - Online)

                 4-2 กลิ่น (สำรวจ-รวบรวมข้อมูล - Online)

                 4-3 คุณค่าอาหาร (จากห้องทดลอง- Lab/มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)

                 ผู้บริโภคสามารถพิสูจน์ทราบได้ในทางวิทยาศาสตร์และยืนยันได้ด้วยความรวดเร็วบนกรรมวิธีทันสมัยตามโลกาภิวัตน์แห่งเทคโนโลยี 5G / QR 

 

เครื่องมือสร้างมูลค่าสูงให้กับผลไม้/ทุเรียน GI สด-มูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้/ทุเรียน GI แปรรูปมี 2 ประการ คือ

         A วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

         B กฎหมาย

 

มาตรการสร้างมูลค่าสูง-มูลค่าเพิ่ม ให้กับผลไม่/ทุเรียน GI ไทย/ภาคตะวันออก(จันทบุรี)ปี 65 มี :17 ข้อ

         1 ออกใบรับรอง GAP จำนวน 12x,xxx แปลง 

                 (GAP ปัจจุบันเป็นรายการเกี่ยวกับการทำสวนที่ดี-1ประวัติชาวสวน/2นิติบุคคล/3ที่ตั้งชนิดและพันธ์พืช/4แผนผังกับการคมนาคม...ยังมิได้นำไปผูกติดกับพารามิเตอร์และ(Big) Data ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยยังมิได้บรรจุข้อมูลสำคัญของการเกษตรกรรมกับผลผลิตไว้และยังมิได้ทำการสื่อสารแบบ Online)

                 (GAP Plus ปัจจุบันเป็นการทำสวนที่ดีที่นำ GAP ปัจจุบันไปผูกติดกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการบรรจุข้อมูลสำคัญของการเกษตรกรรมกับผลผลิตทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายทาง : สวน/ชาวสวน/มือตัด-ระดับความแก่/%ของแป้ง—คำนวณวันห่ามสุก-ล้ง/ผู้ประกอบการส่งออก-สำหรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์-การโลจีสติกส์/ขนส่งลำเลียง-การพิธีการศุลกากร/ด่านกักกัน-การประกันสินค้าให้กับผู้บริโภคไว้ใน QR – และเชื่อมโยงQR ไปทั่วโลกแบบ Online)

                  “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  + Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : GAP (สู่ GAP Plus)

                                  Software-Application

                                  GI-GIS-GAP Plus : ดิน น้ำ ลม/อากาศ ไฟ/แสงแดด

                                  QRสวน/QRลูก – (Big) Data Management Program

                                           Online - Special / National Network + Server

                                  Big Data  , (Block) Chain/ID Code :  Format/Time Stamp

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  ราชภัฏรำไพพรรณี

                                           (วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย GAP Plus

                                           มอกช/กระทรวงเกษตร      บัญญัติมาตรฐานผลผลิตเกษตร/ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเป็นมาตรฐานบังคับ (มิใช่ระบุเป็นมาตรฐานทั่วไปดังเช่นเดิมที่เป็นปัจจุบัน)

                                           กระทรวงแรงงาน    - Authorized-Professional  Person Licensing มือตัด

                                           กระทรวงดิจิตอล     - IT/QR Program – Registered and Controlling / Certifying

                 เพิ่มราคา 20% min. (บนมาตรฐานผลผลิตการเกษตรบังคับ)

 

         กระจายผลไม้  อุดหนุนค่าขนส่งลำเลียง 3 บ/กก จำนวน 8x,xxx ตัน

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  + Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :  Depot and Distribution

                                  Software - Application

                                                   : High End Consumer

                                                            (GI-GIS-GAP Plus)

                                                            (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                  (วิจัยสังคม - วิจัยโลจิสติกส์ - วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ. ….

                                  โครงการ

                                  กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

 

         ดอกเบี้ย 3%  และเงินอุดหนุน 5 บาท/กก ในปริมาณ 6x,xxx ตัน

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Money Loaning 

                                  Software - Application

                                                   : Financial  -  Investment Request

                                                            (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated Logistics and Transport Program)

                                                   (E-Marketing -  E-Commerce Program)

                                           : Credit Financial Management Program Online

                                                   : Online - Special / National Network

                                   มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม  - วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                  พ.ร.บ. ….

                          กระทรวงการคลัง ยกเรื่อง

                 ลดต้นทุน 1%

 

         4  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3x,xxx สัญญา

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Pre Purchase Order

                                  Software - Application

                                                   : Advance Contract

                                                            (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                           : Online - Special / National Network + Server

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม - วิจัยโลจีสติกส์ - วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                  พ.ร.บ. ….

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                 ลดต้นทุน 2% - เพิ่มราคา 2%

 

          5  สายการบินให้สิทธิ์ขนผลผลิต 25 กก (เริ่ม เม.ย. 65)

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Integrated Logistics and Transport System

                                           Software - Application

                                                   : Partial Support Service

                                                   (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing Program  - Integrated E-Commerce Program)

                                           :  Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยโลจีสติกส์ - วิจัยเทคโนโลยี - วิจัยสังคม)

                          B- กฎหมาย

                                  พ.ร.บ. ….

                                  พ.ร.ฎ….

                                           ระเบียบ

                                  ICAO

                 กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

 

6    ขายตรงสู่ผู้บริโภค 3xx,xxx กก

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Direct Sale

                                  Software - Application

                                                   : Garden To Door

                                                            (GI-GIS-GAP Plus)

                                                            (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม - วิจัยโลจีสติกส์ -  วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                  พ.ร.บ. ….

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                 ลดต้นทุน 1%  -   เพิ่มราคา 1% 

 

         7    สรรหารถเร่ รถโมบายรวม  15,xxx คัน

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :  Retailor

                                  Software - Application

                                                   : Direct Contact - Direct Purchase

                                                            (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Logistics - Real-time Tracking System

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม - วิจัยโลจีสติกส์ - วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                  พ.ร.บ. …

                                  กฎกระทรวง

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

 

         8    ขายผลไม้ตามสถานีบริการน้ำมัน 5,xxx  สถานี(ปั๊ม)

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Retailer

                                  Software - Application

                                                   : Service Plus - privilege Service

                                                            (GI - GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม - วิจัยโลจีสติกส์ - วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                  พ.ร.บ. ….

                                  โครงการ

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

 

         9  จัดโปรโมทผลไม้ไทย ณ ต่างประเทศ/จีน 12 เมือง

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :  Classify - Premium Grad

                                  Software - Application

                                                    : Interoperability – Interaction

                                                   (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                                   : Smart Office of Commerce Agency and Embassy

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม - วิจัยเทคโนโลยี - วิจัยสังคม)

                          B- กฎหมาย

                                  โครงการ

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                 เพิ่มราคา 1%

 

         10  เปิดตลาดใหม่ อินเดีย

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : World Marketing

                                  Software - Application

                                                   : Interoperability - Interaction

                                                            (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                                   : Smart Office of Commerce Agency and Embassy

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม - วิจัยโลจีสติกส์-วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                  โครงการ

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

 

         11  จัดงานส่งเสริม Fruit Exhibition เมืองทอง  (พ ค 65)

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Connecting People / World

                                  Software - Application

                                                   : High End Products - Fresh/Processed Products

                                                            (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                                   : Smart Office of Commerce Agency and Embassy

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม/วัฒนธรรมวิถีชีวิต)

                          B- กฎหมาย

                                           โครงการ

                                  กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                          เพิ่มราคา 2%

 

         12  ประชาสัมพันธ์ 5 ภาษาทั่วโลก

                  “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Information Sharing - Connecting

                                  Software - Application

                                                   : Social Media - Website 

                                                   (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                                   : Smart Office of Commerce Agency and Embassy

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม/ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต)

                          B- กฎหมาย

                                  โครงการ

                                  กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                          C-  สังคมศาสตร์

                                           ภาษา/ครุศาสตร์ สถาบันการศึกษา

                                  ศิลปะวัฒนธรรม/วิถีชีวิตของชาวต่างชาติในปเป้าหมาย กระทรวงการต่างประเทศ         

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง (ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ)

 

         13  อบรมเกษตรกร หลักสูตรการค้าออนไลน์ - หลักสูตรส่งออก 1,000 ราย

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :  Smart Farmer – Smart Vendor

                                  Software - Application

                                                    : Smart Farming Course

                                                   (GI-GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   (Online - Special / National Network + Server)

                                                   (Smart Office of Commerce Agency and Embassy)

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยเทคโนโลยี))

                                                   : Smart Farmer Course

                                                   (Smart Man)

                                                   (Smart Machine)

                                                   (Smart System)

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร  วิทยาเขตจันทบุรี

                                  (วิจัยสังคม -  ขีดความสามารถเฉพาะ/ขีดสมรรถนะ -  ความเชื่อของเกษตรกร )

                          B- กฎหมาย

                                           โครงการ

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                 เพิ่มราคา 2%

 

         14  เคลื่อนย้ายแรงงาน

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Labor Administration and Management

                                           Software- Application

                                                    : Immigration

                                                   : ระบบจดจำใบหน้า

                                                   : ระบบจดจำยานยนต์

                                                   : Smart Social Control System (ระบบควบคุมสังคม)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                                   : Smart Office of Foreign - Labor - Police - Military/Border Agency and Embassy

                                                   : Smart City

                                                   (Smart Public Administration)

                          มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม/วัฒนธรรมวิถีชีวิต - วิจัยเทคโนโลยี/นวัตกรรม)

                                  อบจ  ยกเรื่อง

                          B- กฎหมาย

                                  พ.ร.บ. ….

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                 ลดต้นทุน 3%

 

         15  ทหารช่วยเหลือเก็บเกี่ยว เคลื่อนย้าย

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :

                                  Software - Application

                                                    : Information Sharing

                                                            (GIS)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                                   : Smart Office of provincial  Commerce Agency - Provincial Military Agency

                                                   (Urgent- Emergency Issues/Request)

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม-วิจัยโลจีสติกส์ - วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ. ….

                                           MOU-กลาโหม

                                           (การสรรพกำลัง)

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

 

         16  Sale Man ประจำจังหวัด-ต่างประเทศ

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย)

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G : Smart Sale

                                  Software - Application

                                                   : Information - (Big) Data

                                                   (GI -GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                                   : Smart Office of Commerce Agency and Embassy

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                  (วิจัยสังคม-วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ. ….

                                                   : Authorized Thai Fruit Agency (สหพันธ์ตัวแทนชาวสวนผลไม้/เจ้าของสวน ณ ประเทศเป้าหมาย - เชื่อมปฏิสัมพันธ์ตรงระหว่างผู้บริโภคปลายทางกับชาวสวน)

                                                   : Team Thailand Online

                                                   : Quarantine

                                                   : Quality Control 

                                                   : Tourism

                                           : Custom

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                          C- Special Offers

                                  พ.ร.บ. ...

                                                   : Promotion-special Service

                                                   : POC : point of contact

                 ลดต้นทุน 1% -       เพิ่มราคา 1%

 

         17  บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด -  คุณภาพ  - การชั่งตวงวัด

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย)

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :  Law Enforcement

                                  Software – Application

                                           : Measurement Control

                                                   : Smart Law-Enforcement System

                                                   (Publication / Data-Information Report)

                                                   (GI -GIS-GAP Plus)

                                                   (QRสวน/QRลูก - Quality Control)

                                                   (Farming Machine- Equipment Certifying)

                                                   (Integrated Logistics and Transport Management Program)

                                                   (Integrated E-Marketing Program / E-Commerce Program – Direct Sale)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                                   : Smart Office of  Government  Agency  in and out side Country

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  มทร วิทยาเขต จันทบุรี

                                  (วิจัยสังคม-วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ.

                                  มาตรฐานบังคับ

                                            (Standard)

                                           (Regulation – Condition)

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                          ลดต้นทุน 2%

 

มาตรการเพิ่มเติม

         มาตรการแก้ปัญหาอุปสรรคที่หมักหมมมายาวนาน-ของเมืองจันท์

 

         18 การจัดการคุณภาพและแก้ปัญหาผลไม้/ทุเรียน GI ปนเปื้อนสารพิษ

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :

                                  Software - Application

                                                    : Lab - Lab Test and Report

                                                    : Special Equipment

                                                            (Contaminate)

                                                   (Substance)             

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

                                           (วิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ …

                                           (มาตรฐานบังคับผลการตรวจสอบจากห้องทดลอง)

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                          เพิ่มราคา 5%

 

         19  การแปรรูปผลไม้/ทุเรียน GI ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :

                                           Software – Application

                                           : Processed Products Processing

                                                   : Industry - Factory

                                                   : Common-Special  Equipment

                                                            (Vacuum)

                                                            (Material)             

                                                   (Packing-Packaging)

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

                                           (วิจัยสังคม/ผู้บริโภค - วิจัยโลจีสติกส์ - วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ …

                                           (มาตรฐานแปรรูปบังคับ)

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                          เพิ่มราคา 10%

 

         20  การคิดค้นสรรสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ฉลาดเชิงวิศวกรรม ต่อยอดจากงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

         “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :

                                           Software – Application

                                           : Smart – Precision System

                                                   (QRสวน/QRลูก)

                                                   (Integrated E-Marketing + Direct Sale Program / E-Commerce Program)

                                                            (Integrated Logistics and Transport Management Program - Real-time Tracking System)

                                           : Smart Precision Machine

                                                   : Smart Precision Instrument

                                                   : Smart Precision Equipment     

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

                                  (วิจัยเทคโนโลยี – วิจัยสังคม/การใช้ประโยชน์)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ …

                                           (มาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับ)

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง (ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม)

                 ลดต้นทุน 5%

 

         21 การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสำหรับผลไม้/ทุเรียน GI เพื่อความยั่งยืน

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                 A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :

                                           Software – Application

                                           : Environment Control System

                                                            (Precision Smart Sensor)

                                                   (น้ำจืด)

                                                   (โรคพืช-แมลง)

                                                   (ปริมาณปุ๋ย-ยาฆ่าแมลง ...ต่อ 1 ตร.กม.)

                                                   : Disaster Control and Report System

                                                            (LORA) 

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

                                           (วิจัยวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ - วิจัยเทคโนโลยี - วิจัยสังคม)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ …

                                           (มาตรฐานสิ่งแวดล้อมบังคับ)

                                                   (การบังคับใช้กฎหมายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม)

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

                          ลดต้นทุน 5%

 

         22  การจัดการระบบราชการฉลาด ต่อยอดจากงานกฎหมาย

                 “Aวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-Bกฎหมาย”

                          A- วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 5G :

                                           Software – Application

                                           : 24/7 - Quick Response - War Room

                                                   (24 Hours 7 Days)

                                                   : One Stop Service – One Host Integrated Service

                                                   (Smart Public Administration)

                                                   (Smart Precision Governance)   

                                                   : Online - Special / National Network + Server

                                  มหาวิทยาลัยผู้วิจัย :  ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี

                                  (วิจัยสังคม - วิจัยเทคโนโลยี)

                          B- กฎหมาย

                                           พ.ร.บ …

                                           (การบังคับใช้กฎหมาย-PMQA)

                          กระทรวงพาณิชย์ ยกเรื่อง

          ลดต้นทุน 5%

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

         วิทยาศาสตร์แห่งยุคเทคโนโลยี 5G : วิศวกรรม-เครื่องมืออุปกรณ์-ล้ง-โรงงาน  ก่อเกิดผลไม้/ทุเรียนGIสดมูลค่าสูง-ผลผลิตผลไม้/ทุเรียนGIแปรรูปมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องถูกสรรสร้างขึ้นมาใช้เป็นกลจักรขับเคลื่อน 17 + 5 = 22  มาตรการของปี65

 

         0- 5G Technology

                  Frequency-Bandwidth / Waveform

                  Antenna-Area Coverage

                  WAN-LAN (Cable)

         เพิ่มราคา 5%

 

         A- Algorithm

                 Software - Application

                          : QR Code

                                  Garden QR

                                  Individual Tree QR

                          : E-Marketing  - E-Commerce 

                                  Export - Retail Sale – Pre Purchase Oder Online System

                                   Garden to Door Online  System

                          : Precision Farming

                                  Geographical Data - Smart System/Drone

                                  Climate - Season Insect/Disease  - Smart Sensor

                                  Owner - Biological Data

                                   Professional Harvester (มือตัด)

                                  Qualified Products - Aging-Ripe Products Control/ Carbohydrates Substance % “Ready to Eat” - Special Equipment

                          : Smart Vendor (ล้ง)   

                                  Standard and Control  Online         

         เพิ่มราคา 5%

 

         B- (Big) Data

                 All Sensor

                 All Activity

                          : Job Details and Analysis

                          : Calendar

                 เพิ่มราคา 2%

 

         C- Network / Global Network

                 Chanthaburi - In Country/Province  Network

                         : LORA

                          : LAN - WAN

                 Thailand - Thai Agency Network

                          :  LAN - WAN

                 (Thailand - International Network)

                          : LAN - WAN

          เพิ่มราคา 3%

 

         D- Machine

                 Embedded Software

                 Remote Sensing

                 Automatic Robot

                 Smart Equipment

                          : Farming Equipment/Machine

                                  Smart  Irrigation Equipment

                                  Smart Fertilization Equipment

                                  Smart Insecticiding Equipment - Drone

                          : Industry-Factory Machine

                                  Precision Smart Machine - Automatic  Robot

                          Green Energy - Carbon Credit

         ลดต้นทุน 5%

 

         E- Special Equipment/Machine

                 Harvesting  Equipment

                  Processed-Fresh Fruit Industrial Equipment/ Machine

                          : Pealing Machine

                          : Opening Machine

                 Industrial-Factorial Equipment / Machine

                          : Stirring

                          : Frying

                          : Freezing

                 Kitchen Equipment

                          : Durian Opener

         ลดต้นทุน 5%

 

         F- Logistics

                 Packing / Packaging

                          : Cleaning Machine

                          : Box (Humidity Resistance- Solid Hard 4 Stage Stacked Box)

                          : Temperature Control Container

                              : Precision – Smart  Integrated Logistics

                 Integrated Transport Management Program - Real-time Tracking System           

                          : Land - Air - Sea / Green Energy

                          : Realtime Tracking and  Report

         เพิ่มราคา 5%

 

           G- Lab Test

                 Contaminates

                          :  Official Report - Online

                 Official Certifying

                          :  Certificate - Online

         เพิ่มราคา 5%

 

กลไกกฎหมาย

         กฎหมายที่ช่วยสรรสร้างมูลค่าสูงให้กับผลไม้สด/ทุเรียนGIสด - สรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้แปรรูป/ทุเรียนGIแปรรูป

                  ก พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง/ระเบียบ

                 ข มาตรฐานบังคับ (การบรรจุข้อมูลอย่างละเอียดไว้ใน QR)           

                          เพิ่มราคา 20%

                 ค แผนงาน/โครงการ      

                          เพิ่มราคา 2%

                 ง การบูรณาการบริการของหน่วยงานราชการในและต่างประเทศ

                          ลดต้นทุน 5%  -  เพิ่มราคา 5%

                 จ การเงิน/การลงทุน  (ดอกเบี้ย)      

                          ลดต้นทุน   3%

                 ฉ การตรวจสอบประเมินคุณภาพ-รับรองคุณภาพสินค้า-ให้เป็นไปตาม QR

                          (เพิ่มราคา 20%-บนมาตรฐานบังคับ)         

                 ช ระบบราชการมีประสิทธิภาพ              

                          ลดต้นทุน   2%

 

กลไกอื่นๆ

         สิ่งพิเศษที่ช่วยสรรสร้างมูลค่าสูงให้กับผลไม้สด/ทุเรียน GI สด - สรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้แปรรูป/ทุเรียน GI แปรรูป

                 a วัฒนธรรม/วิถีชีวิต(ชาวต่างประเทศ-ประเทศเป้าหมาย-ลูกค้าชั้นดี)     

                          เพิ่มราคา 2%

         b ภาษา                         

                          (เพิ่มราคา 1% ผูกติดกับวัฒนธรรม/วิถีชีวิต)

         c Agency -PoC           

                          (เพิ่มราคา 20% ผูกติดกับมาตรฐานบังคับ)

                 d Counter Trade

                          (สร้างดุลการค้าบนหลักการแห่งความเท่าเทียมกับการแบ่งปัน)

 

 

………………..