ผลไม้/ทุเรียนแช่แข็ง -40  ถึง  -60 องศาเซลเซียส           


ผลไม้/ทุเรียนแช่แข็ง -40  ถึง  -60 องศาเซลเซียส  

           ...เปลี่ยนโลกของการกินผลไม้/กินทุเรียน :GI  “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล” เมืองจันท์
 

วิธีการดั้งเดิม

  @ นิยมตัดทุเรียนที่ระดับความแก่สุก 65-75 % ที่รสชาติกับคุณค่าอาหารไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เหตุผลสำคัญคือเพื่อ

  # บรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปขายในต่างประเทศซึ่งใช้เวลาขนส่งรวมเวลาวางแผง 1-2-3 สัปดาห์( 7-14-21วัน) 

# บรรทุกบนรถบรรทุกส่งออกไปขายในต่างจังหวัดทั่วประเทศรวมเวลาวางแผงซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์( ประมาณ 3-7 วัน)

@ ตัดทุเรียนอ่อนอันก่อความเสียหายมากโดยไม่ก่อผลดีใดๆแก่ทั้งผู้บริโภคและชาวสวน รวมถึงแก่พ่อค้าคนกลางผู้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 

  # มือตัดทุเรียน(โดยลำพังและ/หรือสมคบคิดกับล้งและชาวสวน)เป็นผู้ก่อปัญหาให้กับอุตสาหกรรมทุเรียนสดและทุเรียนแปรรูปมาโดยตลอดเนื่องจาก(มักจะ)กระทำการผิดพลาดตัดทุเรียนอ่อน มักง่ายตัดทุเรียนที่มีระดับแก่สุก 65-75% แทนที่จะมุ่ง/ทุ่มเทตัดทุเรียนที่มีระดับความแก่สุก 80-85% หรือมากกว่า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รสชาติกับคุณค่าอาหารใกล้เคียงทุเรียนแก่สุกตามธรรมชาติ(ทุเรียนสุกคาต้น “หลุดปลิง” หล่นลงมาจากต้น) 

# มือตัดทุเรียนมืออาชีพบนเดิมพันผลประโยชน์จำนวนมหาศาลของจังหวัดจันทบุรีในฐานะที่เป็นมหานครผลไม้ซึ่งแต่ละปีมีรายได้จากการนำส่งทุเรียน(วิธีการดั้งเดิม)ไม่น้อยกว่าปีละ 5x,xxx ล้านบาทนั้นมือตัดทุเรียนมืออาชีพในวิชาชีพแล้วจะต้องไม่ตัดทุเรียนอ่อนออกจากเมืองจันท์โดยเด็ดขาด ในความเป็นจริงภายใต้ระบบอุตสาหกรรมทุเรียนคุณภาพนั้นมือตัดทุเรียนจะต้องเป็นบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนวิชาชีพซึ่งผ่านกระบวนการรับรองของภาครัฐโดยมีใบรับรองประกอบการงานอาชีพอันมีผลต่อเนื่องไปถึงการประกอบอาชีพรับจ้างตัดทุเรียนกับราคาค่าจ้างรายบุคคลตามระดับความชำนาญ  การควบคุมคุณภาพทุเรียนภายใต้การประเมินฝีมือของมือตัดทุเรียนต้องกระทำอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและจะต้องถูกบันทึกเป็นผลงานรายบุคคล(และ/หรือของทีมงาน)ในแต่ละปี   ทั้งนี้ รัฐ/หน่วยราชการโดยข้าราชการผู้ถืออำนาจของรัฐไทยผู้ทำหน้าที่ควบคุม(Regulate-Audit)การงานอาชีพของคนไทยทุกคนตามกฎหมาย   อนึ่ง รัฐ/หน่วยงานราชการโดยข้าราชการผู้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับบรรดามือตัดทุเรียนจะต้องมีความชำนาญประสบการณ์มากว่ามือตัดทุเรียนโดยต้องสามารถให้ความรู้แนะนำจำแนกคัดกรองระดับฝีมือของมือตัดทุเรียนทุกคน  หากข้าราชการผู้ถืออำนาจดังกล่าวมิได้มีขีดความสามารถเช่นนั้น  หน่วยงานราชการก็จะต้องได้รับใบเหลือง-ใบแดงในการทำหน้าที่เป็นคนของรัฐ    มือตัดทุเรียนเช่นกันหากกระทำการผิดพลาด/กระทำการผิดกฎหมายจะต้องได้รับโทษด้วยเช่นกัน 

# ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งนิยมบริโภคทุเรียนสดและ/หรือบริโภคทุเรียนแปรรูป(ทุเรียนกวน-ทุเรียนทอด)มาจากทุเรียนตัดนั้นต่างไม่เคยมีโอกาสได้บริโภคลิ้มรสรสชาติกับคุณค่าอาหารของทุเรียนแก่สุก100%ตามธรรมชาติ  

# ผู้บริโภค(เริ่ม)ไม่พึงพอใจในรสชาติ(กับคุณค่าอาหาร)ของทุเรียนอ่อนและ/หรือทุเรียนตัด  โดยเริ่มปฏิเสธการซื้อกับการบริโภคทุเรียนไทยทำให้ทุเรียนล้นตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศและทำให้ราคาทุเรียนต่ำลงโดยทันที

# พ่อค้าคนกลาง/เจ้าของล้งฉลวยโอกาสกดราคารับซื้อทุเรียนอ้างมีทุเรียนอ่อนปะปน ซึ่งในข้อเท็จจริงก็มีทุเรียนอ่อนปะปนอยู่จริงในจำนวนไม่น้อย ตัวเลขล่าสุดในล้งหนึ่งในเขตจังหวัดจันทบุรี(ขอสงวนนาม)เมื่อประมาณต้นเดือน เมษายน2564ประสบปัญหาทุเรียนอ่อนปะปนประมาณร้อยละ10 ต้องนำไปฝังทำลายทิ้งอันถือเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติกับทำลายโอกาสของชาวสวนที่ใหญ่หลวงยิ่ง 

# ชาวสวนผู้เป็นเจ้าของสวนแต่ละคนต่างไม่มีขีดความสามารถในการตัดทุเรียนคุณภาพต้องพึ่งพามือตัดทุเรียนแต่สุดท้ายต้องคอยรับเคราะห์กรรมจากผลพวงของปัญหาทุเรียนอ่อนซึ่งราคาทุเรียนตกต่ำลงรายวันโดยไม่สามารถต่อรองราคาใดๆได้  ทำให้มีรายได้น้อยลงจนบางครั้งเกือบไม่คุ้มทุน

# ประเทศชาติ/ประเทศไทยสูญเสียชื่อเสียงจากปัญหาเรื่องทุเรียนอ่อน/ทุเรียนไร้คุณภาพซึ่งล่อแหลมต่อความหมดสิ้นศรัทธาของบรรดาผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอันมีผลสืบเนื่องทำให้ทุเรียนไทยตกชั้นและถูกบดขยี้ด้วยทุเรียนคุณภาพของบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนที่แก่สุก 95% และหรือแก่สุกคาต้นหลุดปลิงหล่นลงมาจากต้นซึ่งมีคุณภาพเป็นเลิศมากกว่า

ปัญหาเกิดจากการตัดทุเรียน(อ่อน)มีมากมายแต่ก็ยังไม่มีใครแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง เพื่อขจัดปัญหากับสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เครื่องมือแก้ปัญหาอันเกิดจากการตัดทุเรียนอ่อนและ/หรือการตัดทุเรียนนอกฤดูกาลมีประการเดียวก็คือสร้างและใช้ระบบโลจีสติกส์ฉลาดเท่านั้น มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติรอบตัวได้


ทุเรียนแช่แข็ง -40  ถึง  -60 องศาเซลเซียส  

@ ขจัดปัญหาทุเรียนอ่อนให้หมดไปจากประเทศไทยได้ นั่นหมายความว่า จะไม่มีการตัดทุเรียน(อ่อน)ลงจากต้นอีกต่อไป ยกเว้นกรณีเป็นการสั่งจองทุเรียน(ห่าม)ที่ระดับความแก่สุก 80-95%ตามความชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษ

ผลไม้ทุกชนิด(ทุเรียน มังคุด ลองกอง)สมควรจะต้องเก็บเกี่ยวที่สุก100% นั่นหมายถึงว่า

-ทุเรียนคุณภาพสูงสุดจะต้อง “หลุดปลิง” หล่นลงมาจากต้นเท่านั้น ซึ่งเก็บรักษาโดยธรรมชาติได้นานถึง 1 สัปดาห์ทว่าเนื้อทุเรียนจะเละอ่อนเหลวตามเวลาที่ผันผ่านไปและมีกลิ่นฟุ้งกระจาย และ/หรือเข้าห้องเย็นจัดเพื่อแช่แข็งทันทีซึ่งสามารถเก็บรักษาให้คงสภาพความเป็นทุเรียนชั้นเลิศได้นานนับปี 

-ทุเรียนตามความชอบของผู้ชื่นชอบทุเรียนห่ามที่ระดับความแก่สุก 80-95% สามารถสั่งจองได้เป็นทุเรียนสดตัดลงจากต้นและส่งถึงปลายทางได้ภายใน 1-4 วัน ทั้งนี้ เฉพาะในห้วงฤดูกาลผลไม้เท่านั้น  แต่ต้องยอมรับสภาพของรสชาติกับคุณค่าอาหารที่มิได้เป็นไปตามธรรมชาติ  จะไม่ทำการแช่แข็งทุเรียนห่าม

-มังคุดคุณภาพจะต้อง “หลุดขั้ว” หล่นลงมาจากต้นเท่านั้นซึ่งสามารถเก็บรักษาโดยธรรมชาติได้เป็นระยะเวลา 1-2 สัปดาห์  และ/หรือเข้าห้องเย็นจัดเพื่อแช่แข็งทันที

-ลองกองจะต้องสุกงอมเหลืองอร่ามคาต้นเท่านั้นซึ่งสามารถเก็บรักษาโดยธรรมชาติได้ 1-2 วัน และ/หรือเข้าห้องเย็นจัดเพื่อแช่แข็งทันที

@ ความเย็นจัดสามารถรักษารสชาติกับคุณค่าอาหารของผลไม้ได้เป็นอย่างดี 

กรรมวิธีในการใช้ความเย็นจัดถนอมผลไม้สุก100% มีดังนี้

-Ante เตรียมการและสร้างสภาวะแวดล้อม(Ante Room)ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 0 ถึง -5 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะส่งผลไม้เข้าไป Blast 

-Blast ด้วยความเย็นจัด -40  ถึง  -60 องศาเซลเซียสให้ผลไม้แข็งทันที(Shock – Blast Room)ภายใน 4 ชั่วโมง “มิให้น้ำกับเนื้อผลไม้แยกออกจากกัน” และให้เปลือกกับแกนกลางมีความเย็นใกล้เคียงกันคืออย่างน้อยภายในแกนผลไม้ต้องมีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อยเพื่อให้บรรดาจุลินทรีย์กับเชื้อโรคทั้งหลายหยุดการเจริญเติบโตหรือตายลงไป  

-Cool ด้วยความเย็น -18 ลงไป  และ/หรือถึง -40  ถึง  -60 องศาเซลเซียสตามแต่ความต้องการและ/หรือตามแต่การบริหารความเสี่ยงในการขนส่งลำเลียงผลไม้ด้วยตู้คอนเทนเนอร์(Cool Room)ในระยะทางไกลเป็นเวลานาน  หากเกิดความผิดพลาดในการรักษาความเย็นจัดแล้วความเย็นจัดระดับ -40 ถึง -60องศาเซลเซียสจะสามารถรักษาให้ผลไม้คุณภาพไว้ได้โดยยอมให้มีอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นได้แต่ไม่เกินไปกว่า -18 องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกับเชื้อโรคอื่นๆ 

-Process ด้วยความเย็น 0 ถึง -5 องศาเซลเซียส(Process Room)เพื่อนำผลไม้แช่แข็งออกมาเตรียมการสำหรับรับประทานและ/หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นต่อไป 

@ ห้องแช่แข็งออกแบบพิเศษสำหรับใช้แช่แข็งผลไม้ระดับแก่สุก100%  (สุกคาต้น : ทุเรียนหลุดปลิงหล่นลงมาจากต้น  มังคุดหลุดขั้วหล่นลงมาจากต้น) 

  _ แช่แข็งทุเรียนเป็นลูก เพื่อให้สามารถสร้างบรรยากาศในการรับประทานทุเรียนแบบใกล้เคียงทุเรียนสดตามธรรมชาติได้ในตลอดทั้งปี   

_ แช่แข็งทุเรียนแกะให้เป็นไอศกรีม เป็นทางเลือกใหม่

_ แช่แข็งมังคุดทั้งลูก เป็นการนำร่อง

_ แช่แข็งลองกองทั้งพวง  เป็นการนำร่องบรรยากาศของการรับประทานผลไม้สุก 100% ตลอดทั้งปี 

ณ ที่ทำการ Jetta Premium Farm : Location  12.567528, 102.161515 หน้าเขาสระบาป ปากซอยสามัคคี หมู่บ้านคลองมะงั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 11120 

-ทุเรียนหมอนทอง:GI  “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล”
              -ต้นพันธุ์แก่อายุ 30-60ปี หลุดปลิงหล่นลงมาจากต้น เกรด A A+  แช่แข็งทั้งลูก   ในการนี้ สามารถรับประทานทุเรียนแช่แข็งทั้งลูกโดยสามารถเลือกรับประทานแบบเป็นเนื้อและ/หรือเป็นไอศกรีมก็ได้   คาดการณ์ว่าจะนำออกสู่ตลาด ณ ที่ทำการฯวันละ 100 ลูกในตลอดทั้งปี (และ/หรือในอนาคตสามารถเป็นเจ้าของได้ทางออนไลน์โดยสามารถส่งทุเรียนแช่แข็งไปถึงปลายทางภายในประเทศได้ใน 1-3 วัน ในโครงการปีต่อๆไป)  

-ทุเรียนหมอนทอง:GI “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล”
                -ต้นพันธุ์แก่อายุ 30-60 ปี หลุดปลิงหล่นลงมาจากต้นแกะเนื้อแช่แข็งให้เป็นไอศกรีม มีสำหรับรับประทานตลอดทั้งปี  

-มังคุด(GI) “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล” -ต้นพันธุ์แก่อายุ 50-100ปี หลุดขั้วหล่นลงมาจากต้นแช่แข็งทั้งลูก สามารถทดลอง/ทดสอบรสชาติได้

-ลองกอง(GI) “เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล” -ต้นพันธุ์แก่อายุ 30-50ปี สุกคาต้นแช่แข็งทั้งพวง สามารถทดลอง/ทดสอบรสชาติได้