ตำนาน   ผลไม้เขาสระบาปแห่งเมืองจันท์

 “เขาสระบาป” ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี     

ตำนาน   ผลไม้เขาสระบาปแห่งเมืองจันท์

 “เขาสระบาป” ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี     

               จันทบุรี/เมืองจันท์มีพัฒนาการต่อเนื่องมาจากมณฑลจันทบูรในสมัยอดีตซึ่งมีปูมประวัติยาวนานมานับพันปีราว พ.ศ.   800-1000   (เส้นทางเรือโพ้นทะเล/เปอร์เชีย – อ่าวไทย - สู่ เมืองจันทบูร/มณฑลจันทบูร      เส้นทางบก:   จันทบูร -โคตรบูร(ธวัชบุรีปัจจุบัน)/ทุ่งกุลา-เพชรบูรต่อไปยังอินเดีย/จีน/ยุโรป)

                        มณฑลจันทบูรมีปูมสืบเนื่องมาจากยุคเขมรเฟื่องฟูบนตำนานพระนารายณ์(ศาสนาฮินดู/พราหมณ์-ก่อนศาสนาพุทธ)โดยมีหลักฐานสำคัญคือมีถนนของพระนางกาไว(พระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัต)ทอดยาวจากหน้าเขาสละบาปซึ่งเดิมนั้นเป็นที่ตั้งตัวเมืองนครโบราณ(บ้านสระบาป ตำบลคลองนารายณ์ในปัจจุบัน) -เมืองเพนียต(ปราสาทหินจันทบูร)แห่งมณฑลจันทบูร   ทั้งนี้ ร่องรอยของถนนพระนางกาไวกับเมืองเพนียตนี้ยังคงมีอยู่ให้เห็น อันถือเป็นเรื่องราวที่คนไทยโดยเฉพาะชาวจันท์น่าศึกษาและเก็บรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์

                        มณฑลจันทบูรเดิมเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งยากที่จะหาถิ่นแห่งใด(ในอาณาจักรสยามดั้งเดิม)จะเปรียบเทียบได้    ทำเลที่ตั้งของมณฑลตั้งอยู่ระหว่างภูเขา(เขาสระบาป-เขาสอยดาว)กับทะเล(จันทบุรี)ทำให้มีไอทะเล(ไอน้ำเค็มซึ่งเชื่อว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหาร)ได้ระเหยเป็นไอน้ำและยกตัวลอยพัดพาเข้าปะทะภูเขา(เขาสระบาป)เกิดเป็นเมฆฝนตกตลอดทั้งปีบนพื้นที่กว้างบริเวณหน้าเขาสระบาป  พื้นที่ผิวดินบนที่ดินบริเวณมณฑลจันทบูรโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาสระบาปนั้นมีความอุดมสมบูรณ์กว่า ณ ที่อื่นใดยากที่จะหาถิ่นอื่นใดเทียบได้  กล่าวคืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดงดิบ/ป่าไม้อันเป็นต้นน้ำของ: คลองนารายณ์-คลองสระบาป-คลองคมบาง-คลองพลิ้ว-...ไหลลงสู่อ่าวไทย  เขาสระบาปแห่งนี้มีสัตว์แมลง   สัตว์บก-สัตว์ปีก-สัตว์น้ำจืด...ชุกชุม  มีพืชพรรณผลไม้นานาชนิด-พืชสมุนไพร-เครื่องเทศ-สมุนไพร-...ผลไม้สายพันธุ์บริสุทธิ์ที่ดีที่สุดได้ถือเกิดขึ้นบนผืนดินแห่งนี้มาหลายล้านปีมาแล้ว    มีสัตว์น้ำเค็มสายพันธุ์บริสุทธิ์อาศัยอยู่ชุกชุม    มีป่าชายเลน-มีชายหาดชายหาดแหลมสิงห์-ชายหาดคุ้งกระเบน...   สวยงามกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นใด   

                                    สัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์น้ำเค็มซึ่งมีมากมายหลากหลาย...  ทั้งหมดล้วนเป็นอาหารทรงคุณค่าสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์  ดังนั้น คนจันท์แต่ไหนแต่ไรมาด้วยอาหารครบถ้วนบริบูรณ์จึงมีกำเนิดเป็นมนุษย์ฉลาดโดยต้นทุนทางธรรมชาติ                   

                                    เขาสระบาปเป็นกำแพงฉากหลังปกป้องเมืองจันท์โดยบริเวณหน้าเขาสระบาปซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี(ชื่อในปัจจุบัน)   ณ ที่แห่งนี้นั้นดั้งเดิมมีวัดวาอารามมากมายอันถือเป็นแหล่งสำคัญยิ่งที่ได้สืบทอดพุทธศาสนา  มีสระบาปเป็นสระน้ำไว้สำหรับชำระล้างบาป  มีวัดสระบาป(วัดสามภาร-เดิมแห่งยุคขอม-ทวาราวดี)แห่งตำบลคลองนารายณ์เป็นพุทธสถานสำคัญ วัดสระบาปแห่งหน้าเขาสระบาปนี้มีอายุร่วมพันปี  มีหลวงพ่อโตนั่งประดิษฐานอยู่ในโบสถ์โบราณอันถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมควรแก่การเคารพสักการะบูชา  ความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธได้กล่อมเกลาจิตใจของคนในเมืองจันท์และคนในมณฑลจันทบูรให้เป็นคนดีมีจิตใจกรุณาซื่อสัตย์จงรักภักดีแก่บ้านเมืองและเป็นคนฉลาดเฉลียวมีปัญญาหลักแหลม

 

 “ปูมประวัติศาสตร์เมืองจันท์”

             สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงฉลาดปราดเปรื่องยิ่งทรงสามารถมองเห็นภาพการณ์ของการเอาชนะสงครามได้อย่างทะลุปรุโปร่งจึงทรงเลือกเมืองจันท์(แห่งมณฑลจันทบูร)บริเวณหน้าเขาสระบาป-ชายทะเลเมืองจันท์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ/อุดมไปด้วยเสบียงกรังและมีชาวจันท์ผู้ชาญฉลาดและกล้าหาญอาศัยใช้ชีวิตอยู่เป็นจำนวนหนึ่งอันถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างทัพซึ่งในที่สุดพระองค์สามารถตั้งทัพขึ้นมาหลังจากได้เข้าตีเมืองจันท์และใช้เมืองจันท์แห่งนี้เป็นฐานที่ตั้งปฏิบัติการ “กู้บ้านกู้เมือง”  กอบกู้อิสรภาพเมื่อครั้งหลังกรุงศรีอยุธยาแตก...แบบอย่างที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงได้กระทำดังกล่าวนี้นั้นคนไทยทั้งชาติจะต้องเรียนรู้ศึกษาอย่างละเอียดในวิธีคิด/ในความคิดของพระองค์ท่านในการเลือกทำเลที่ตั้งใดๆโดยเราคนไทยจะต้องนำต้นแบบยุทธศาสตร์เมืองจันท์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการ “กู้บ้านกู้เมือง” ไปใช้เป็นต้นแบบในการ “สร้างบ้านสร้างเมือง” ให้เมืองจันท์กลับคืนมาเป็นเมืองที่มีศักยภาพยิ่งบนดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ให้มีอธิปไตยในทรัพยากรธรรมชาติ-ให้มีอธิปไตยในผืนดินเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองสอดรับกับยุคสมัยที่ควรจะเป็นกล่าวคือให้กลายเป็น “มหานคร    มหานครอัญมณี  มหานครผลไม้   มหานครอาหารและยาสมุนไพร  มหานครแห่งการท่องเที่ยว มหานครแห่งกีฬา มหานครแห่งซอฟต์แวร์ครบถ้วนบริบูรณ์ภายใต้การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งยิ่งจากปัญญาของชาวจันท์เองบนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อความรุ่งเรืองและอยู่รอดปลอดภัยไปพร้อมๆกัน(มิใช่เป็นเมืองของชาวจีนและ/หรือของชาวต่างชาติอื่นๆที่ใช้ “เทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่า-เงินทุนที่มากกว่า” เข้ามาบุกรุกโจมตียึดครองผลประโยชน์ของทุเรียนจันท์ไปเป็นของตนดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน)

 

ผลไม้เขาสระบาป เมืองจันท์

            ทุเรียน    สายพันธุ์ต่างๆ  -มังคุดอายุเก่าแก่หลายร้อยปี   -เงาะสายพันธุ์ดั้งเดิม : เงาะสีชมพู-เงาะบางยี่ขัน กำเนิดบนผืนดินชั้นเลิศแห่งมณฑลจันทบูรที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะ ณ บริเวณหน้าเขาสระบาปโดยน้ำใสบริสุทธิ์ผุดจากยอดเขาและ ผุดจากตีนเขา(น้ำปี๊/จืดบริสุทธิ์ผุดจากเขาสระบาป)อันทำให้ผลไม้เมืองจันท์บริเวณหน้าเขาสระบาปเป็นผลไม้ชั้นเลิศ(สูงสุดได้ถึงเกรด AAAAA-5A  AAAA-4A…)ซึ่งมีคุณค่าอาหารกว่าผลไม้มาจากแหล่งใดในโลก จะหาผลไม้ประเภทเดียวกันจากแหล่งใดหรือจากการนำไปปลูก ณ ถิ่นอื่นใดสามารถมีคุณค่าอาหารเป็นเลิศเช่นนี้ได้  ผลไม้เมืองจันท์บริเวณหน้าเขาสระบาปประมาณ 100 ตารางกิโลเมตรจึงสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นผลไม้สัญลักษณ์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑลจันทบูรที่ต้องสืบตำนานให้คงไว้  ด้วยเหตุนี้ ผลไม้เมืองจันท์ ณ บริเวณหน้าเขาสระบาปซึ่งมีจำนวนจำกัดจึงสมควรถูกขึ้นบัญชีลงทะเบียนสำหรับการค้าขายด้วยระบบ QR ซึ่งสร้างมูลค่าสูงยิ่ง      

            ทุเรียน-มังคุด-ลองกองเขาสระบาปจากเกรดสูงสุด AAAAA-5A อาจถูกลดหลั่นลงเป็นเกรด AAAA-4A   AAA-3A AA-2A  A-1A  B  C  D ก็ได้   ตามเงื่อนไข-มาตรฐานที่กำหนด