เทคโนโลยีขับเคลื่อนเมืองจันท์สู่ความเป็นมหานครผลไม้

Odoo • A picture with a caption
 

ชาวจันท์ 

หน้าที่ของชาวจันท์ คือ รวมพลังกันทำการบูรณาการบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมหานครผลไม้เข้าด้วยกัน

                    -บูรณาการความคิด-จิตวิญญาณและเจตนารมณ์ชาวสวนเมืองจันท์และจังหวัดพันธมิตรให้เข้าใจตรงกันบนโจทย์สำคัญ “มหานครผลไม้โลก”

                    -บูรณาการแรงใจขวนขวายหาแนวร่วม (ไทยดี-จีนแดง/จีนขาว-ชาวโลก)

                    -บูรณาการเทคโนโลยีที่ปัจจุบันซึ่งอยู่ในมือของบุคคล/นิติบุคคลและร่วมกันพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น

                    -บูรณาการองค์การ หน่วยงาน จิตอาสา จากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันสรรสร้าง “ปัญญาไทย” ขึ้นมาเป็นการเร่งด่วนสำหรับใช้เป็นเครื่องมือสถาปนาสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญาใหม่  เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่สำหรับใช้ขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหานครผลไม้อย่างเป็นรูปธรรม

                    -บูรณาการกลไกที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันภายใต้การทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีอย่างเต็มความสามารถ : ชาวสวน  นักการเมือง/นักปกครอง-ข้าราชการ  ผู้ประกอบการ  มือตัดทุเรียน  สถาบันการศึกษา/นักเรียนนักศึกษา 

 

Odoo • A picture with a caption
 

ต้นทุนปัจจุบัน

          Data Analytic ,  ไทยคม พร้อมเข้ามามีส่วนร่วม

          NFT ,  ทีมปรึกษา SNC ระยอง พร้อมเข้ามามีส่วนร่วม

           One Market - Escrow  ทีมปรึกษา SNC ระยอง พร้อมเข้ามามีส่วนร่วม

          E-Marketing , อรสา คลองนารายณ์ จันทบุรี พร้อมเข้ามาส่วนร่วมและยินดีให้ความร่วมมือ

           Durian Platform , กระทรวงพาณิชย์ กำลังจะเริ่มต้น

           QR – QR Tag + Sensor + System , Jetta Premium Farm : พร้อมเข้ามาส่วนร่วมและยินดีให้ความร่วมมือ

           GI Story , Jetta Premium Farm : พร้อมเข้ามาส่วนร่วมและยินดีให้ความร่วมมือ (กระทรวงพาณิชย์ – กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องเข้ามามีส่วนร่วม)

           LORA ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีเครื่องมืออุปกรณ์เป็นบางส่วนแล้ว/ต้องต่อยอดขยายผล (กรมวิชาการเกษตร ต้องให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วม/ฐานข้อมูลสำหรับการประมวลผลสู่ AI – Big Data – Block Chain)

          GAP Plus (กระดาษ+รหัสตัวเลข-อายุ3ปี) ไม่ตอบโจทย์บริบทของสภาพโลกาภิวัตน์ : Global E-Commerce , Green Lane , Consumer Rights ,  ….  

          (จำเป็นต้องเร่งพัฒนา  GAP Plus : Electronics , On Line , Real-Time 24/7 , on Mobile + Code-Token)

                    ต้นทุนที่มีอยู่แล้วนี้ต้องได้รับการบูรณาการเข้าด้วยกันและต้องพัฒนาต่อยอดเรื่องไป

 

ต้นทุนที่ต้องเร่งสร้าง

           War Room เมืองจันท์ (ภายใต้โครงสร้างฟรุตบอร์ดเมืองจันท์(ภาคประชาชน)บริหารจัดการนำร่องโดยมหาวิทยาลัยของเมืองจันท์)

           Durian Platform : Thai-Chinese (+NFT + One  Market/Escrow) โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงอื่นๆซึ่งต้องเข้ามามีส่วนร่วม

           GAP Plus : Electronics , On Line , Real-Time 24/7 , on Mobile + Code-Token โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           NIR Technology , สวนทุกสวน-ล้งทุกล้ง (พิสูจน์ทราบแป้งในเนื้อทุเรียน-แก้ปัญหาทุเรียนอ่อน)

           ATK-Durian , สวนทุกสวน-ล้งทุกล้ง (พิสูจน์ทราบแป้งในเนื้อทุเรียน-แก้ปัญหาทุเรียนติดเชื้อ)

          GMP : Electronics ล้ง (เชื่อมกับGAP Plus : Electronic …  +  QR – QR Tag / NFT  +  License : Electronic มือตัด  +  Durian Platform: Thai-Chinese/One
          Market/Escrow)

          รถไฟ(ฟ้า) ขนาดราง  1.435 ม. จันทบุรี-มาบตาพุด และ  ท่านาแล้ง-เวียงจันท์

          หลักสูตรการศึกษาพิเศษ  แหล่งปัญญาจันท์

 

          หนทางสู่ความสำเร็จของความเป็นมหานครผลไม้มีประเด็นสำคัญเพียงเท่านี้

          “หากเริ่มต้นได้-ก็-สำเร็จได้”