ศูนย์นำร่องสร้างมือตัดทุเรียนมืออาชีพ

               มือตัดทุเรียนมีความสำคัญยิ่งต่อการผลิตทุเรียนคุณภาพออกจากสวน ความชำนาญในการพิสูจน์ทราบระดับความแก่สุก%ของทุเรียนต้องใช้ทักษะและประสบการณ์สูงมาก ดังกับคำที่ว่า “มืออาชีพ” ต้องมี “ชั่วโมงบินสูง”

               มือตัดทุเรียนระดับมืออาชีพต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการตัดทุเรียนดังนี้

                              1 รู้วันเวลาดอกโรยของผลทุเรียนเพื่อเริ่มนับวันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ผลทุเรียนสุกเต็มที่และหลุดปลิงหล่นลงมาจากต้น

                              2 มีสายตาดีในการสังเกตจุดสำคัญของธรรมชาติที่บ่งบอกระดับความแก่สุก

                              3 มีทักษะในการปีนป่ายต้นทุเรียนให้สามารถเข้าใกล้ผลทุเรียนมากที่สุดที่จะสามารถเอื้อมเชือดงวงทุเรียนได้

                              4 มีความชำนาญในการเชือดงวงทุเรียนในความยาวพอดีเพื่อรักษาปลิงไว้

                              5 มีความชำนาญในการใช้ความเร็วเชือดงวงทุเรียนเพื่อให้สามารถบังคับทิศทางและท่าทางให้ผลทุเรียนหล่นลงมาจากต้นโดยมิให้งวงถูกกระแทก

                              6 มีความชำนาญจังหวะเวลาในเชือดงวงให้ผลทุเรียนที่ร่วงลงมาด้วยความเร็วให้ผู้มีหน้าที่รับผลทุเรียนจะต้องสามารถรับได้อย่างตรงตำแหน่งกับตรงท่าทาง

                              7 มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในตน กล่าวคือ หากได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ตัดทุเรียนที่ระดับความแก่สุกใดระดับหนึ่งก็จะต้องตัดทุเรียนระดับความแก่สุกตามนั้นเพื่อรักษาคุณภาพของทุเรียนตามความต้องการของผู้บริโภคหรือตามใบสั่งตัดของล้งเพื่อการส่งออก มิให้มีทุเรียนอ่อนปะปน

               มือตัดทุเรียนมือผู้ใดมีคุณลักษณะครบถ้วน 7 ประการข้างต้นก็ถือว่าเป็น “มือตัดทุเรียนระดับเชี่ยวชาญ” หรือเรียกง่ายๆว่าเป็น “มือตัดทุเรียนมืออาชีพ” ซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวสวนและของล้งแม้จะมีราคาค่าตัวแพงและหายากมากก็ตาม (อัตราค่าตัดทุเรียน 7-9 บาท/กิโลกรัม)


               มือตัดทุเรียนถือเป็นอาชีพพิเศษบนขีดความสามารถพิเศษ  มิใช่ว่าใครก็สามารถจะทำงาน/จะประกอบอาชีพนี้ได้

              

               ปัจจุบันในภาคส่วนใดๆของประเทศไทยยังไม่มีการก่อตั้งสถาบันสร้างมือตัดทุเรียนมืออาชีพขึ้นมา ดังนั้น มือตัดทุเรียนทั้งหลายจึงต้องหาความชำนาญด้วยตัวเองจากประสบการณ์กับจากคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นๆ ซึ่งก็กลายเป็นความไร้มาตรฐานแห่งความเป็นมืออาชีพตามหลักวิชาการอย่างน่าเสียดาย

 

               Jetta Premium Farm  มองเห็นความสำคัญในความเป็นมาตรฐานทางวิชาการบนความเป็น “มือตัดทุเรียนมืออาชีพ” จึงได้อุทิศเพียรพยายามริเริ่มศูนย์นำร่องสร้างมือตัดทุเรียนมืออาชีพขึ้นมาเป็นแห่งแรก

               ในการนี้ ได้มีการหารือกับทีมตัดทุเรียนที่ทำหน้าที่ประจำในการตัดทุเรียนให้กับสวนแห่งนี้มายาวนาน (ก่อนการจัดตั้งเป็น Jetta Premium Farm  2020)   โดยจะต้องมีฉันทามติเห็นชอบร่วมกันในการสร้าง/กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรวมถึงระเบียบปฏิบัติขึ้นมาเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับยึดถือเป็นแนวทางเดียวกันและจะทำการรวบรวมวิเคราะห์ประเมินผลในเชิงวิชาการต่อไปซึ่งมั่นใจว่าในระยะเวลาอีกไม่นานก็น่าจะสามารถออกใบกำกับมาตรฐาน(อย่างไม่เป็นทางการ)ออกมาเป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบได้  ซึ่งปี2564 นี้ Jetta Premium Farm  จะเริ่มลงมือดำเนินการเป็นครั้งแรก

               เป้าหมายสำคัญต่อไปก็คือจะหารือกับทางราชการเพื่อออกเป็นวุฒิบัตรหรือเป็นประกาศนียบัตรหรือใบรับรองให้กับบรรดามือตัดทุเรียนทั้งหลายเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเป็นมือตัดทุเรียน(มืออาชีพ)ต่อไป

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text