เกรดผลไม้เขาสระบาป และผลไม้เมืองจันท์จากแหล่งอื่น

ทุเรียน
เขาสระบาป QR AAAAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 5พู 4-4.5 กก. >90+%
QR AAAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 5พู 3.5-4 กก.  >90+%
QR AAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 5พู 3-3.5 กก. >90+%
QR AA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 4-5พู 2.5-3 กก.  >90+%

QR AAAAA GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 5พู 4-4.5 กก. >90+%
QR AAAA GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 5พู 3.5-4 กก.  >90+%
QR AAA GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 5พู 3-3.5 กก. >90+%
QR AA GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 4-5พู 2.5-3 กก.  >90+%

QR A- GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 5พู 4-4.5 กก. >90+%
QR B GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 5พู 3.5-4 กก.  >90+%
QR C GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 5พู 3-3.5 กก. >90+%
QR D GAP จากบ่อ/สระ 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 4-5พู 2.5-3 กก.  >90+%

ทุเรียน QC
จากฟาร์มพันธมิตร 
QC A GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  6+ปี 5พู 3.5+กก >90+%
QC B GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  6+ปี 4-5พู 3-3.5+กก  >90+%
QC C GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  6+ปี 3-4พู 2.5+กก >90+%
QC D GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  6+ปี 3-4พู 2.0+กก  >90+%
QC E GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  6+ปี 3-4พู <2.0กก  >90+%
มังคุด
เขาสระบาป  QR AAAAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  100+ปี 0.5+กก 98+%  :  แดง-ดำ
QR AAAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  100+ปี 0.25+กก  98+%  :  แดง-ดำ
QR B+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  100+ปี 0.10+กก  98+%  :  แดง-ดำ
QR AAA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  50+ปี 0.5+กก 98+%  :  แดง-ดำ
QR AA+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  50+ปี 0.25+กก  98+%  :  แดง-ดำ
QR C+ GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  50+ปี 0.10+กก  98+%  :  แดง-ดำ
QR B GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 0.5+กก 98+%  :  แดง-ดำ
QR C GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 0.25+กก  98+%  :  แดง-ดำ
QR D GAP จากปี๊ จากยอดเขาสระบาป 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 0.10+กก  98+%  :  แดง-ดำ
มังคุดอื่นๆ  QC A GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  100+ปี 0.5+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
QC B GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  100+ปี 0.25+กก  90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
QC C GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  100+ปี 0.10+กก  90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
QC A- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 0.5+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
QC B- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 0.25+กก  90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
QC C- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  20+ปี 0.10+กก  90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
QC D GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 0.5+กก 90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
QC D- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 0.25+กก  90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
QC E GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 10 - 15+  กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 0.10+กก  90  - 98-100+%  :  แดง-ดำ
ลองกองอื่นๆ QC AA GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม  50+ปี 2.0+กก 98+%  :  เหลืองนวล
QC A GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม  50+ปี 1.5+กก  98+%  :  เหลืองนวล
QC B GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม  50+ปี 1.0+กก  98+%  :  เหลืองนวล
QC B- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 2.0+กก 98+%  :  เหลืองนวล
QC C GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 1.5+กก  98+%  :  เหลืองนวล
QC C- GAP/non บ่อ/สระ/เขื่อน 0-10กม จากทะเล 12ชม  10+ปี 1.0+กก  98+%  :  เหลืองนวล