น้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ์

ธารนารายณ์

               น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นครั้งแรกที่มีการใช้น้ำจากทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด รวม 117 แหล่งน้ำ เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยแบ่งน้ำศักดิ์ออกได้ดังนี้

                   ก.น้ำสรงมุรธาภิเษก คือ น้ำที่สรงตั้งแต่พระเศียรลงมาทั่วทั้งพระวรกาย

                   ข.น้ำอภิเษก สรงเฉพาะพระวรกาย

              น้ำอภิเษกที่ใช้สรงพระวรกายจากจังหวัดจันทบุรีที่ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้มี 3 แหล่งน้ำ ดังนี้

                   1. สระแก้ว อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

                   2. ธารนารายณ์ เขาสระบาป อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

                   3. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพลับ อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี

 

                ธารนารายณ์ เขาสระบาป เมื่องจันท์ เป็นลำธารหนึ่งของเขาสระบาปซึ่งภูเขาแห่งนี้มีลำธารจำนวนมากมาย   ลำธารแต่ละลำธารของเขาสระบาปนำน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผุดออกมาจากภูเขาไปหล่อเลี้ยงพื้นที่หน้าเขาสระบาปโดยมิได้ขาดสาย

              อานิสงส์ที่ชาวสระบาปและชาวคลองนารายณ์ เมืองจันท์ ได้รับมาจากเขาสระบาปคือน้ำบริสุทธิ์ใสสะอาดเฉกเช่นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในราชพิธีมาใช้หล่อเลี้ยงชีวิต สร้างความอยู่ดีมีสุขและ ก่อเกิดผลไม้ชั้นเลิศให้เกิดมีขึ้น ณ บริเวณหน้าเขาสระบาป อันทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้ฉายาว่า เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล