สั่งจอง-ซื้อ ผลไม้เขาสระบาป-น้ำปี๊-ไอทะเล เมืองจันท์

ผลไม้คุณภาพพรีเมียมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ในแนวทางใหม่

บน 
QR กับ Website   http://jetta-farm.com


การเป็นเจ้าของผลไม้คุณภาพพรีเมี่ยม

 A  เป็นเจ้าของผลไม้(ทุเรียนตามสายพันธุ์-มังคุด) เสมือนกับว่าเป็นเจ้าของสวนเอง

            สั่งจอง(ประมูล) เป็นเจ้าของทั้งต้นในต้นใดต้นหนึ่งหรือหลายต้น(พันธุ์ที่ชื่นชอบ) เป็นระยะเวลา ปี (หรือยาวนานมากกว่านั้นต่อปีโดยยังมิจำเป็นต้องทราบจำนวนผลผลิตล่วงหน้า
                    - เจ้าของสวนจะทำหน้าที่ดูแลให้เสมือนเป็นคนสวน
                    - ผู้สั่งจองเป็นเจ้าของสามารถมาเข้าเยี่ยมชมหรือติดตามเฝ้าดูผ่านระบบ QR/Website  http://jetta-farm.com/- 3  ได้) ในการนี้ต้องมีค่าจองเป็นเจ้าของ ดังนี้
                             ก เหมา(ประมูล) ผลไม้ทั้งต้นตามราคาที่ตกลงกันล่วงหน้าโดยผู้สั่งจองเป็นเจ้าของจะได้ผลไม้ที่ได้ทั้งหมดตามอายุเวลาการสุกของผลไม้โดยเจ้าของสวนเป็น  ผู้รายงานการเติบโตและจัดการเรื่องนำส่ง(ไม่รวมค่าส่ง- นำส่ง ณ จุดนำส่ง) โดยผู้บริโภคจะต้องระบุคุณลักษณะที่เป็นต้องการบริโภค:ระดับความแก่สุก% ที่ชื่นชอบใส่ไว้ใน Request Box เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่แม่นยำ ยังไม่เริ่มโครงการในปี64
                           ข จองเฉพาะผลไม้ทั้งต้น(เสียค่าจอง) โดยจะยังไม่ประเมินมูลค่าจนกว่าจะสามารถระบุจำนวน  -ขนาด  -รูปร่างผลไม้ที่มีจริงได้ ทั้งนี้ ราคาจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดในห้วงเวลานั้นๆ โดยเจ้าของสวนเป็นผู้จัดการเรื่องนำส่ง(ไม่รวมค่าส่ง - นำส่ง ณ จุดนำส่ง) ในการนี้ ผู้บริโภคจะต้องระบุคุณลักษณะที่เป็นความต้องการบริโภค: ระดับความแก่สุก% ที่ชื่นชอบใส่ไว้ใน Request Box เพื่อให้สามารถจัดส่งได้ตามเวลาที่แม่นยำ - จัดทำเป็นโครงการนำร่องเพียง 10 ต้นเท่านั้น/ปี 64